Privacyverklaring Villa Magnolia

Over ons privacybeleid
Villa Magnolia respecteert en beschermt de privacy van de gebruikers van onze diensten. Alle persoonsgegevens die wij ontvangen zullen vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij verschillende gegevens waarmee wij u een optimale dienstverlening willen bieden. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons over u worden verzameld, waar de gegevens voor worden gebruikt, met wie en onder welke voorwaarden de gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Verder leggen wij uit op welke manier wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens aan ons. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Villa Magnolia.

Website
De website van Villa Magnolia is ontwikkeld met software van internetbureau Elloro. Op de website van Villa Magnolia kunt u via het contactformulier, het voucher aanvraagformulier of via het ‘bel mij terug’ formulier een aanvraag doen. Hier wordt er naar uw persoonsgegevens gevraagd. Deze gegevens worden niet gedeeld met Elloro, maar worden door Villa Magnolia gebruikt om aan uw aanvraag te kunnen voldoen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Villa Magnolia niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Boekingssysteem Mews
Voor het realiseren van online reserveringen maken wij gebruik van het reserveringssysteem Mews. Mews verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw eventuele betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mews past technische organisatorische maatregelen toe om u persoonsgegevens te beschermen. Zo beschikken zij over een ISO 27001 certificaat. Dit is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Daarnaast beschikken zij ook over een PCI DSS certificaat, wat een belangrijke veiligheidsstandaard is voor organisaties die gegevens van kaarthouders verwerken en opslaan. Doel van deze norm is gegevens beschermen, fraude beperken en de kans op een datalek verkleinen.  

Mailchimp
Voor het verzenden van nieuwsbrieven maken wij gebruik van de software Mailchimp, een partij die het verzenden van nieuwsbrieven verzorgt. Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. In iedere nieuwsbrief die verzonden word, is er de mogelijkheud om het ontvangen van nieuwsbrieven stop te zetten. Om dit te doen kunt u onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven voor deze nieuwsbrief’ klikken. Uw persoonsgegevens worden door Mailchimp beveiligd opgeslagen. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere technologieën die inzichtelijk maken of nieuwsbrieven worden geopend en gelezen. Mailchimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie te delen met derden.

Webhost
Villa Magnolia maakt gebruik voor het reguliere zakelijke e-mailverkeer van de diensten van Outlook. Deze partij heeft passende technische organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Outlook heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Algemeen
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Het automatisch verzamelen van gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze eigen website worden verwekt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Villa Magnolia op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang u gast van ons bent. Dit betekent dat wij uw gastenprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw gastenprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 


Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cookies 
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten. Indien u niet wilt dat onze website cookies zich op uw computer opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen. U kunt er ook voor kiezen om via uw eigen browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u in uw browserinstellingen doen. 

Uw rechten
U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij  u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Wissen van gegevens
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

  •       de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  •       u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in, en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  •       u maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
  •       de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  •       wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  •       wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Verwerken wij uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Villa Magnolia zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Villa Magnolia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Klachten
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Wijzigingen privacybeleid
Villa Magnolia behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Villa Magnolia
Oude Domburgseweg 20
4356 CC Oostkapelle 

T        0118 - 581980
E        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.